Opleiding INPP therapeut

OPLEIDING INPP THERAPEUT

Eénjarige opleiding in de INPP-methode, een oefenprogramma ter bevordering van de neuromotorische ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Deze opleiding gebeurt in samenwerking met het “Institute for Neuro-Physiological Psychology” in Chester, UK. Dit INPP-Instituut werd opgericht in 1975 door psycholoog Peter Blythe, Ph.D. Hij was pionier in het onderzoeken en beschrijven van de invloed van primaire reflexen op specifieke gedrags- en leermoeilijkheden bij kinderen en jongeren.

Sindsdien heeft het INPP een stevige reputatie opgebouwd wat betreft het behandelen van kinderen en volwassenen met signalen van een onrijp centraal zenuwstelsel. Ook onderzoek en publicatie van wetenschappelijke studies inzake gedrags- en leerproblemen stonden steeds bovenaan de agenda van het Instituut.

Vandaag de dag wordt er wereldwijd opleiding gegeven en groeit de interesse in de rol van de primaire reflexen op het “leren”.

INHOUD EN COMPETENTIES

Na het afronden van de opleiding bent u in staat om signalen van neuromotorische onrijpheid te herkennen en kan u gericht een oefentherapie opstarten. Dit kan u als therapeut toepassen in uw privépraktijk, maar ook op school wanneer u een kind individueel begeleidt als zorgleerkracht.

De INPP-methode is gebaseerd op de natuurlijke neuromotorische ontwikkeling van een kind, wat meteen de kracht van dit programma inhoudt. De aanwezigheid van primaire reflexen op schoolleeftijd geeft aan dat de motoriek van het kind wellicht nog niet ten volle tot ontplooiing is gekomen. Het kind zal dan ook moeilijkheden ondervinden om te uiten wat het wil, denkt en voelt.

U zal competentie verwerven in het helpen van kinderen die in de zorg vaak tussen wal en schip vallen; leerlingen die niet goed begrepen worden of waarvan men zegt “het zit er wel in, maar het komt er niet uit….” U leert een onderscheid te maken tussen een echte leerstoornis en een probleem met rijpheid. De reflex-integratiemethode van het INPP tracht steeds het volledige potentieel van een kind bloot te leggen.

Als INPP-therapeut leert u verder te kijken dan de symptomen.

Er worden eerst gestandaardiseerde, medische testen afgenomen die belangrijk zijn om de neuromotorische rijpheid van een kind in te schatten. In een volgende module wordt de aandacht gevestigd op het correct interpreteren van de testresultaten. In de laatste module worden dan richtlijnen gegeven om een goed onderbouwd therapieplan op te stellen.

VOOROPLEIDING EN TOELATING

De opleiding is bedoeld voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met kinderen met motorische problemen, gedrags- en leermoeilijkheden; fysiotherapeuten, psychomotorisch therapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, orthopedagogen, MR Teachers en leerkrachten. Wij denken aan gedreven mensen met enkele jaren ervaring in het medische, psychologische of onderwijsgebied.

Mail uw motivatie en cv naar jurtenhoopen@yahoo.com en hij zal contact met u opnemen om verdere afspraken te maken.

OPBOUW VAN DE MODULES

De cursus bestaat uit 4 modules van het eerste module van 3 dagen en 2 modules van elk 4 dagen en een laatste examenmodule van 3 dagen. De lestijden lopen van 9u30 tot 16u30.

module 1: 16 tot en met 19 september 2016 module 2: 10 tot en met 13 november 2016 module 3: 12 tot en met 15 januari 2017 module 4: 10 tot en met 12 maart 2017 start nieuwe jaarcursus in januari 2018

Module 1: 3 lesdagen

• Denormaleneurofysiologische-enbewegingsontwikkelingvanhetkind.
• Dewisselwerkingtussendeevolutievanreflexen,motorischevaardighedenenzintuiglijke

ontwikkeling gedurende het eerste levensjaar.
• Deontwikkelingvandereflexenvanafdeconceptietot3,5jaar.
• Gevolgenvaneenabnormaleontwikkelingvandereflexenbovendeleeftijdvan3,5jaar. • Opbouwenfunctievanhetcentralezenuwstelsel.
• Hetvestibulairesysteemenhetcerebellum.

Module 2: 4 lesdagen

Competentie verwerven in het afnemen, interpreteren en evalueren van het diagnostisch protocol volgens het INPP.

• Degroveenfijnemotoriek,coördinatieenevenwicht. • Cerebellairetesten.
• Deprimitieveenposturalereflexen.
• Delateraliteit.

• Oculomotorischonderzoekentestenvoorvisueleperceptie.

Module 3: 4 lesdagen

• Competentieverwerveninhetopstellenvaneenbehandelplanvolgensderichtlijnenvan het INPP.

• BesprekingvandeafnamevanhetdiagnostischprotocolvolgenshetINPP. • Opmakenvaneenverslag.
• Zelfhetoefenprogrammaervaren.
• Procedurevanhetfollow-uponderzoek.

• Voorbeeldenuitdepraktijk.

Module 4: 1 lesdag en 2 examendagen

Een laatste lesochtend om vragen te beantwoorden en zaken te herhalen gevolgd door de middag met 1 schriftelijk examen.1 gehele dag voor het vervolg van het schriftelijk examen. De laatste dag is nog één schriftelijk examen en de middag is voor de uitreiking van het diploma die wordt uitgeschreven door Sally Goddard Blythe, INPP, Chester.

Sprekers

Tom Van den Broeck, vroedman en lactatiekundige.”De natuurlijke geboorte”
Een neuroloog die een lezing houdt over de anatomie en de functie van de hersenen

Prijs van de cursus

Het inschrijfgeld bedraagt € 395,00. De eerste module bedraagt € 600,00 euro. De tweede en de derde module kosten elk € 600,00. De vierde module bedraagt € 500,00.
Voor het inschrijfgeld en iedere module ontvangt u een factuur. Het totale bedrag bedraagt € 2695,00 inclusief Btw.

Uw docent

Jur ten Hoopen is sinds 1990 als INPP therapeut en docent gelieerd aan de International School for Neuro-Development Training and Research (ISND) en vertegenwoordigt het INPP in Nederland.

Gelieve het inschrijfgeld en (deel) bedrag over te maken op rekeningnummer: NL81 INGB 0000 084795 (BIC:INGBNL2A) ten name van OCA AAN HUIS SERVICE OPTIEK met vermelding van uw naam.

Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal, het examen en certificatie door INPP Chester. Daarnaast wordt de lunch, koffie en thee tijdens de opleidingsdagen verzorgd. Definitieve plaatsing voor de opleiding geschiedt op volgorde van ontvangen betalingen, (inschrijfgeld) op het bovenstaande banknummer.

Motivatie en cv en uw volledige adresgegevens kunt u per email opgesturen naar jurtenhoopen@yahoo.com. Het aantal plaatsen is beperkt tot 12 deelnemers.

Wilt u nog meer informatie over de INPP jaarcursus verkrijgen dan kunt u telefonisch contact met Jur ten Hoopen opnemen op het volgende telefoonnummer: 06 – 50207521

Locatie

Centrum: Pentacoaching. Boshoverbeek 46, 6006 LP, Weert*

*In het uitzonderlijke geval kan de locatie onder voorbehoud ergens anders plaatsvinden in verband met de aanmelding van het aantal deelnemers. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Kantoor adres:
INPP Nederland Botticellistraat 36-1 1077 GC Amsterdam

Hier kunt u de bovenstaande tekst in Pdf downloaded: OPLEIDING INPP THERAPEUT